Sáu tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS Phoenix, được đặt theo tên biểu trưng chim phượng hoàng, và sau này là theo tên thành phố Phoenix, Arizona:

Hư cấu trong văn hóa đại chúng: