Giờ UTC+13:45múi giờ được dùng cho Quần đảo Chatham như giờ tiết kiệm ánh sáng ngày (xem giờ tại New Zealand)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa