Về hàng hóa nói chung (hữu hình và vô hình) xem Hàng hóa

Trong kinh tế học, vật phẩm (hay phẩm vật hay sản vật hay đồ vật) là những thứ vật chất làm thỏa mãn mong muốn của con người[1] và mang tính hữu dụng và hữu hình, ví dụ một khách hàng thực hiện một giao dịch cho một sản phẩm họ hài lòng. Có sự phân biệt thường thấy giữa vật phẩm là những tài sản hữu hình, và dịch vụ vô hình (phi vật thể)[2]. Vật phẩm ở góc độ sản phẩm thì nó là hàng hóa, nếu thuộc về ai đó (quyền sở hữu) thì được gọi là tài sản, còn nếu ở dạng vật chất tự nhiên thì gọi đó là vật, vật thể, vạn vật.

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ Quotation from Murray Milgate, [1987] 2008, "goods and commodities, " The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd ed., preview link, in referencing an influential parallel definition of 'goods' by Alfred Marshall, 1891. Principles of Economics, 2nd ed., Macmillan.
  2. ^ Alan V. Deardorff, 2006. Terms Of Trade: Glossary of International Economics, World Scientific. Online version: Deardorffs' Glossary of International Economics, "good" and "service".

alo hàng hóa là gì vậy mấy ba