Wikipedia:Ủy ban hòa giải

Ủy ban Hòa giải là một ban biên tập giải quyết các tranh chấp về nội dung trên các bài viết trên Wikipedia bằng cách đưa ra các quyết định hòa giải chính thức.

Tại Wikipedia tiếng Anh, Ủy ban Hòa giải được thành lập cùng với Ủy ban Trọng tài vào năm 2003 bởi Jimmy Wales và là giai đoạn giải quyết tranh chấp nội dung cuối cùng trên Wikipedia tiếng Anh. Việc hòa giải được các bên tranh chấp tự nguyện tham gia và không dẫn đến các quyết định ràng buộc. Sau một thời gian ngừng hoạt động đáng kể, Ủy ban Hòa giải Wikipedia tiếng Anh đã bị đóng cửa theo sự đồng thuận của cộng đồng vào ngày 12 tháng 11 năm 2018.