Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2005/Tuần 27

Mô hình tế bào động vật

Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của mọi sinh vật. Một số loài sinh vật như vi khuẩn có cấu tạo từ một tế bào (gọi là đơn bào). Các loài sinh vật khác thì cấu tạo từ nhiều tế bào (gọi là sinh vật đa bào) ví dụ con người gồm khoảng 1014 tế bào.

Học thuyết tế bào xây dựng từ thế kỷ 19 đã phát biểu rằng:

  1. mọi sinh vật được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào
  2. các tế bào chỉ được tạo ra từ những tế bào trước đó
  3. mọi chức năng sống của sinh vật được diễn ra trong tế bào và rằng
  4. các tế bào chứa các thông tin di truyền cần thiết để điều khiển các chức năng của mình
  5. có thể truyền vật liệu di truyền này cho các thế hệ tế bào tiếp theo