Wikipedia:Bạn có biết/2022/Tuần 12/2

Mary Todd Lincoln