Trang này liệt kê những trang có thành viên đề nghị xóa đi vào tháng 12 năm 2003. Xem Wikipedia:Deletion log cho những trang đã bị xoá đi rồi.

HomePageTestSửa đổi