Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2020/Thanhdmh

Tổng điểm: 136 điểm
Tính đến 3 tháng 1 năm 2020

Bài viết chọn lọc

sửa

Danh sách chọn lọc

sửa

Bài viết tốt

sửa

Bài viết mục Bạn có biết?

sửa
  1. Bảng màu Narmer - Thảo luận:Bảng màu Narmer (Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 3/1) (10,78k byte ~ 20đ) (bonus +28đ)
  2. Nghi lễ mở miệng - Thảo luận:Nghi lễ mở miệng (Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 44/1 + Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 44/2) (7,1k byte ~ 20đ) (bonus +16đ)
  3. Pháo đài Julien - Thảo luận:Pháo đài Julien (Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 43/1) (5,7k byte ~ 10đ) (bonus +2đ)
  4. Tấm bia Merneptah - Thảo luận:Tấm bia Merneptah (Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 46/1) (13,8k byte ~ 20đ) (bonus +20đ)

--> Tổng điểm BCB: 70 (gốc) + 66 (bonus) = 136đ

Bài viết mục Tin tức

sửa

Chủ điểm chọn lọc

sửa

Nhận xét/tiến cử bài viết tốt/chọn lọc

sửa