Để gửi nội dung thi, trước hết bạn cần tạo trang nội dung thi của mình,
[[Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2024/Tên tài khoản của bạn]]
sau đó điền những thông tin cần thiết vào trang đó theo hướng dẫn bên dưới. Trước khi điền nội dung thi hãy đọc kĩ luật chơi và đừng điền những bài viết không phải của bạn vào trang nội dung thi.

Một bản phác thảo những thông tin cần thiết trên trang nội dung thi của bạn đã được liệt kê bên dưới đối với mỗi hạng mục. Sau khi hoàn tất trang nội dung thi của mình bạn hãy gửi trang đó đến cho giám khảo.

Thông tin cần thiết

Khi liệt kê thông tin tại trang nội dung thi của mình, bạn cần điền theo các mã dưới đây. Nếu bạn không có bài viết nào trong một hạng mục (chẳng hạn như Bài viết chọn lọc), bạn có thể bỏ trống hạng mục đó và điền các hạng mục khác.

Bài viết chọn lọc

#[[TÊN BÀI VIẾT]] [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/TÊN BÀI VIẾT]]

Danh sách chọn lọc

#[[TÊN BÀI DANH SÁCH]] [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/TÊN BÀI DANH SÁCH]]

Bài viết tốt

#[[TÊN BÀI VIẾT]] [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/TÊN BÀI VIẾT]]


Nhận xét bài viết tốt/chọn lọc

Phần nhận xét/đánh giá
#[[TÊN BÀI VIẾT]] [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/TÊN BÀI VIẾT]] (phiếu số mấy)

hoặc

#[[TÊN BÀI VIẾT]] [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/TÊN BÀI VIẾT]] (phiếu số mấy)

hoặc

#[[TÊN BÀI VIẾT]] [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/TÊN BÀI VIẾT]] (phiếu số mấy)

Mẫu ví dụ

Mã nguồn
===Bài viết chọn lọc===
# [[Tiếng Nhật]] [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Tiếng Nhật]]

===Danh sách chọn lọc===
# [[Danh sách bảo tàng Paris]] [[Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách bảo tàng Paris]]

===Bài viết tốt===
# [[Toán học]] [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Toán học]]

===Nhận xét bài viết tốt/chọn lọc===
# [[Nữ hoàng băng giá (phim 2013)]] [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Nữ hoàng băng giá (phim 2013)]] (phiếu ý kiến số 1)
Phần hiển thị:

Bài viết chọn lọc

  1. Tiếng Nhật Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Tiếng Nhật

Danh sách chọn lọc

  1. Danh sách bảo tàng Paris Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách bảo tàng Paris

Bài viết tốt

  1. Toán học Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Toán học

Nhận xét bài viết tốt/chọn lọc

  1. Nữ hoàng băng giá (phim 2013) Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Nữ hoàng băng giá (phim 2013) (phiếu ý kiến số 1)