Wikipedia:Mục lục bản mẫu

(Đổi hướng từ Wikipedia:Danh sách bản mẫu)

Trang này liệt kê danh mục một số bản mẫu trong Wikipedia; mà bạn có thể dùng để thông báo hay cải thiện bài viết.

Để xem tất cả các bản mẫu, bạn có thể vào đây. Bạn cũng có thể tra tìm các bản mẫu tại Thể loại:Bản mẫu.

Xin đọc qua Trợ giúp:Bản mẫu để hiểu về bản mẫu nếu bạn chưa bao giờ dùng chúng.

Tìm kiếm

sửa

Gõ từ khóa vào ô dưới để tìm Bản mẫu:

Hoặc tìm ngay trong trang này:

Không gian bài viết

sửa

 • Thông điệp tại trang định hướng
 • Đề mục đầu đoạn viết
 • Chú thích cuối trang và tham khảo
 • Lưu ý về ký tự đặc biệt
 • Thông điệp liên quan đến thời gian

 • Cần biên tập
 • Văn phong
 • Liên kết trong
 • Phủ định chung
 • Hình ảnh

 • Mục lục thu gọn ở trang thông thường
 • Mục lục thu gọn ở Thể loại

 • Đề nghị xóa trang

 • Độ nổi bật
 • Các vấn đề chất lượng

 • Khung hình
 • Chia cột
 • Các loại hộp

 • Liên kết trong dự án
 • Liên kết ngoài

 • Danh sách động
 • Danh sách không đầy đủ
 • Danh sách chủ đề

 • Thông báo đang sửa

 • Đề xuất hợp nhất với bài khác

 • Đề xuất tách làm nhiều bài

 • đặt dưới mã đổi hướng, cách một dòng trống.

 • Chỉ dành cho đoạn viết

 • Chú thích
 • Nguồn tham khảo


 • Lịch
 • Phán quyết tòa án
 • Sơ đồ
 • Bố cục trò chơi
 • Lưới
 • Bảng tuần hoàn

 • Thông báo đang dịch
 • Cảnh báo chất lượng dịch

 • Wiktionary
 • Wikisource
 • Wikibooks

và các dự án khác

Không gian khác

sửa
Xem thêm

sửa
  Bạn còn thắc mắc?
Mời vào: Bàn giúp đỡ sử dụng Wikipedia