Wikipedia:Dùng Unicode

(Đổi hướng từ Wikipedia:Dung Unicode)

Đọc hướng dẫn dưới dạng tiếng Việt UnicodeSửa đổi

Website này sử dụng Unicode để hiển thị tiếng Việt. Nếu bạn đọc được những dòng chữ này tức là PC của bạn đã hỗ trợ tiếng Việt Unicode, bạn không cần phải cài đặt thêm. Nếu tiếng Việt hiển thị không đúng, bạn có thể thử những bước sau:

  1. Từ menu View của trình duyệt, bạn vào Encoding (hay Character Sets, Character Encoding,... tuỳ trình duyệt) và chọn Unicode (UTF-8)
  2. Cài đặt phông (font) Unicode, nếu chưa có. Phông unicode có thể được tìm thấy ở

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Doc huong dan duoi dang khong dauSửa đổi

Website nay su dung Unicode de hien thi tieng Viet. Neu tieng Viet hien thi khong dung, ban co the thu nhung buoc sau:

  1. Tu menu View cua trinh duyet, vao Encoding (hay Character Sets, Character Encoding,... tuy trinh duyet) va chon Unicode (UTF-8)
  2. Cai dat phong (font) Unicode, neu chua co. Phong unicode co the duoc tim thay o

Xem themSửa đổi

Lien ket ngoaiSửa đổi

DDo.c hu+o+'ng da^~n du+o+'i da.ng tie^'ng Vie^.t VIQRSửa đổi

Website na`y su+? du.ng Unicode dde^? hie^?n thi. tie^'ng Vie^.t. Ne^'u tie^'ng Vie^.t hie^?n thi. kho^ng ddu'ng, ba.n co' the^? thu+? nhu+~ng bu+o+'c sau:

  1. Tu+` menu View cu?a tri`nh duye^.t, ba.n va`o Encoding (hay Character Sets, Character Encoding,... tuy` tri`nh duye^.t) va` cho.n Unicode (UTF-8)
  2. Ca`i dda(.t pho^ng (font) Unicode, ne^'u chu+a co'. Pho^ng unicode co' the^? ddu+o+.c ti`m tha^'y o+?

Xem the^mSửa đổi

Lie^n ke^'t ngoa`iSửa đổi