Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2021/09/10

Hauhechel-Bläuling, Polyommatus icarus Paarung 1.JPG
Một cặp bướm Polyommatus icarus đậu trên hoa chẽ ba đỏ.
Ảnh: Böhringer Friedrich