Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/06

Đớp ruồi lam châu Phi (Elminia longicauda) tại Vườn quốc gia Kibale
Hình: Giles Laurent