Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/08

Một con cá sấu đang ăn
Hình: Jairmoreirafotografia