Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/16

Một con cắt hỏa mai (Accipiter nisus nisus) đực đang ăn một con bồ câu, đồi Cumnor, Oxfordshire, Vuơng quốc Anh
Hình: Charles J. Sharp