Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/21

Một con khướu Kon Ka Kinh (Ianthocincla konkakinhensis) ở Măng Đen, Việt Nam
Hình: JJ Harrison