Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/06/23

Xe lửa chở hàng Ulaanbaatar Tömör Zam ở Mông Cổ
Hình: Kabelleger / David Gubler