Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc/2024/07/14

Thảm tảo ở Công viên Marine (Brooklyn, New York)
Hình: Rhododendrites