Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/03

Brutus and his companions after the battle of Philippi.jpg

3 tháng 10: Ngày Đức thống nhất (1990); ngày Quốc khánh tại Iraq (1932); ngày Khai thiên tại Hàn Quốc.