Windows 3.x để chỉ một trong hai, hay tất cả các phiên bản Microsoft Windows sau:

Xem thêm sửa