Đại Bột Hải

Đại Bột Hải đế Quốc (大渤海帝國), cũng gọi là Đại Nguyên Quốc (大元國) là một nhà nước được thành lập sau khi nhà Liêu diệt Bột Hải. Người Bột Hải tiến hành phản kháng quyền khống chế của Liêu Quốc, tiến hành khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Cao Vĩnh Xương (고영창, 高永昌) để thành lập quốc gia riêng.

Đại Bột Hải đế Quốc

Năm Liêu Thiên Khánh thứ 6 (1116), tại Đông Kinh (tại Liêu Dương, Liêu Ninh ngày nay), người Bột Hải khởi sự giết chết viên quan cai quản Đông Kinh. Nhân dịp Đông Kinh được gia cố phòng thủ, Cao Vĩnh Xương thừa cơ dẫn theo 3000 người chống Liêu. Đuổi Đại Công Định, Cao Thanh Minh nguyên là quan viên ở Đông Kinh và chiếm thành, tự xưng là Đại Bột Hải Hoàng đế, lập quốc hiệu "Đại Nguyên Quốc", chọn niên hiệu là "Long Cơ", sau đó công chiếm 50 châu còn lại của Đông Kinh đạo. Liêu Thiên Tộ Đế phái gia nô Tiêu Hàn, Trương Lâm xuất quân chinh phạt Cao Vĩnh Xương. Cao Vĩnh Xương hướng lên phía bắc cầu viện nhà Kim. Kim Thái Tổ Hoàn Nhan A Cốt Đả đã cho tăng viện chiếm lĩnh địa khu Đông Kinh. Quân Kim thừa cơ đi vòng ra sau lưu công kích quân Liêu, quân Liêu đại bại. Kim Thái Tổ lệnh cho Cao Vĩnh Xương thủ tiêu đế hiệu song ông không nghe theo, Kim Thái Tổ liền thừa thắng đánh bại Cao Vĩnh Xương và quân Bột Hải, chiếm lĩnh Đông Kinh và cuối cùng chém đầu Cao Vĩnh Xương. Kể từ đó, Đông Kinh đạo với 50 châu của Liêu trở thành đất của Kim. Cũng kể từ đó, một loạt phong trào phục quốc Bột Hải đã kế thúc trong thất bại.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi