Trịnh Bạch Đằng-Derek Ostertag-bot

Tham gia ngày 30 tháng 12 năm 2010

ngày 30 tháng 6 năm 2014

ngày 6 tháng 4 năm 2013

ngày 9 tháng 1 năm 2011

ngày 30 tháng 12 năm 2010