Tran Quoc123

Gia nhập ngày 28 tháng 6 năm 2007

ngày 29 tháng 6 năm 2013

ngày 11 tháng 10 năm 2009

ngày 30 tháng 7 năm 2009

ngày 17 tháng 7 năm 2009

ngày 24 tháng 5 năm 2009

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  18:24

  +2.184

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  18:23

  -2.184

ngày 5 tháng 10 năm 2008

ngày 28 tháng 9 năm 2008

ngày 31 tháng 8 năm 2008

ngày 31 tháng 7 năm 2008

ngày 30 tháng 7 năm 2008

ngày 27 tháng 7 năm 2008

ngày 8 tháng 7 năm 2008

ngày 1 tháng 7 năm 2008

ngày 27 tháng 6 năm 2008

ngày 21 tháng 6 năm 2008

ngày 17 tháng 6 năm 2008

ngày 10 tháng 6 năm 2008

ngày 6 tháng 6 năm 2008

ngày 10 tháng 5 năm 2008

ngày 27 tháng 4 năm 2008

ngày 18 tháng 4 năm 2008

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  15:48

  -1.033

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  15:48

  +1.033

ngày 14 tháng 3 năm 2008