Lịch sử trang

Thảo_luận_Thành_viên:Almabot

ngày 2 tháng 5 năm 2009

ngày 11 tháng 4 năm 2009

ngày 5 tháng 4 năm 2009

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  n

  10:47

  −3.620

 • (tên người dùng đã bị xóa)

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  10:46

  +3.620

ngày 31 tháng 1 năm 2009