Đài phát thanh - truyền hình Trung ương Liên Xô – Theo ngôn ngữ khác