Định lý bất biến của miền xác định – Theo ngôn ngữ khác