Mở trình đơn chính

Đồng chí Tư lệnh tối cao đáng kính là vận mệnh của chúng ta (phim) – Theo ngôn ngữ khác