Bản mẫu:Chú thích/nhân – Theo ngôn ngữ khác

Bản mẫu:Chú thích/nhân có sẵn trong 110 ngôn ngữ.

Trở lại Bản mẫu:Chú thích/nhân.

Ngôn ngữ