Công chúa Bình Dương (Đường Cao Tổ) – Theo ngôn ngữ khác