Chứng nhận doanh số đĩa thu âm – Theo ngôn ngữ khác