John Howard, Công tước thứ nhất của Norfolk – Theo ngôn ngữ khác