Lý thuyết tập hợp Zermelo–Fraenkel – Theo ngôn ngữ khác