Các tập hợp không giao nhau

Trong toán học, hai tập hợp gọi là không giao nhau khi chúng không có phần tử nào chung.[1] Tương tự, hai tập không giao nhau là các tập có phép giao giữa chúng là một tập hợp rỗng.

Hai tập hợp rời nhau hay hai tập không có phần tử chung.

Các ví dụ sửa

  1. Phần bù của tập hợp A trong tập hợp B CAB và tập hợp A
  2. Tập hợp bất kỳ Atập hợp rỗng  

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Halmos, P. R. (1960), Naive Set Theory, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, tr. 15, ISBN 9780387900926.

Liên kết ngoài sửa

Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê