Mở trình đơn chính
Giao của AB

Cho AB là hai tập hợp. Giao của AB là tập gồm những phần tử thuộc cả AB, ngoài ra không bao giờ

có phần tử nào khác. Giao của AB được viết là "AB".

Hai tập hợp không giao nhau nghĩa là hai tập hợp có giao là tập hợp rỗng, được gọi là hai tập hợp rời nhau.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi