Phép giao

phép toán tập hợp với kết quả là một tập hợp chứa các phần tử thuộc tất cả các tập hợp trong phép toán

Cho AB là hai tập hợp. Giao hay Intersection của AB là tập gồm những phần tử thuộc cả AB, ngoài ra không có phần tử nào khác. Giao của AB được viết là "AB".[1] Nói một cách đơn giản, giao của hai tập hợp AB là tập hợp tất cả các phần tử mà cả AB có điểm chung.

Giao của AB

Biểu tượng giao nhau đôi khi được thay thế bằng từ "và" giữa hai tập hợp. Từ này gợi ý ký hiệu nhỏ gọn hơn cho giao lộ thường được sử dụng. Một cách để nhớ rằng biểu tượng ∩ này đề cập đến giao lộ là nhận thấy sự giống nhau của nó với chữ A viết hoa, viết tắt của từ "và" trong tiếng Anh.

Ký hiệu và ví dụ sửa

Phép giao được ký hiệu bằng " "; Ví dụ chẳng hạn:

 •  
 •  
 •  
 •  

Giao của nhiều hơn hai tập hợp (phép giao tổng quát) thường được viết là:

 

tương tự với ký hiệu sigma viết hoa.

Định nghĩa sửa

 
Giao của ba tập hợp:
 
 
Giao của ba bảng chữ cái (không địa phương) Hy Lạp, Latin, và Kirin, chỉ quan tâm tới hình dạng của chữ cái và không xét cách phát âm
 
Ví dụ giao nhau bằng hình dạng

Giao của hai tập hợp   , ký hiệu bởi  [2] là tập các đối tượng vừa thuộc tập hợp   và vừa thuộc tập hợp   Khi viết bằng ký hiệu:

 

Nghĩa là,   là phần tử của giao   khi và chỉ khi   vừa là phần tử của   và vừa là phần tử của  [2]

Thêm ví dụ:

 • Giao của hai tập {1, 2, 3} và {2, 3, 4} là {2, 3}.
 • Số 9 không nằm trong phần giao của tập các số nguyên tố {2, 3, 5, 7, 11, ...} và tập các số lẻ {1, 3, 5, 7, 9, 11, ...}, là bởi vì số 9 không nguyên tố.

Tập hợp không giao nhau sửa

Ta nói tập hợp   giao với tập hợp   nếu tồn tại phần tử   vừa thuộc   vừa thuộc  .

Ngược lại, ta nói tập hợp    không giao nhau hay rời nhau nếu   không giao với   Nghĩa là chúng không chung một phần tử nào cả. Tập hợp    không giao nhau nếu giao của chúng là tập rỗng, được ký hiệu là  

Ví dụ chẳng hạn, tập    không giao nhau, còn tập các số chẵn giao với tập của các số chia hết cho 3 tại các bội của 6.

Tính chất đại số sửa

Phép giao là phép toán có tính kết hợp; tức là, cho bất kỳ tập    ta có

 
Do vậy, dấu ngoặc có thể bỏ đi mà không làm mất giá trị: cả hai cái trên đều có thể viết thành  . Phép giao còn có tính giao hoán. Tức là cho bất kỳ tập    ta có
 
Giao của bất kỳ tập hợp với tập rỗng sẽ ra tập rỗng; nghĩa là cho bất kỳ tập hợp  ,
 
Ngoài ra, phép giao còn có tính lũy đẳng; tức là, cho bất kỳ tập  ,  . Tất cả tính chất này đều đương tự với phép hội.

Phép giao phân phối trên phép hợp và ngược lại. Nghĩa là cho bất kỳ tập    ta có

 
Trong vũ trụ   ta định nghĩa phần bù   của   là tập các phần tử thuộc   nhưng không thuộc   Sử dụng định nghĩa này, giao của    có thể viết lại thành bù của hợp của bù của mỗi phần tử, dễ dàng suy ra từ luật De Morgan:
 

Giao của họ tập hợp sửa

Giao của họ khác rỗng sửa

Dạng tổng quát nhất là giao của một họ tập hợp . Nếu   là tập hợp khác rỗng trong đó các phần tử là các tập hợp, thì   là phần tử của giao của   khi và chỉ khi với mọi phần tử   thuộc     là phần tử thuộc   Viết bằng ký hiệu:

 

Ký hiệu này có nhiều các viết khác khác nhau. Các nhà lý thuyết tập hợp sẽ đôi khi viết " ", trong khi một số sẽ viết " ". Ký hiệu sau có thể tổng quát hóa thành " ", tức là giao của họ   Trong đó  tập chỉ số khác rỗng và   là tập hợp với mọi  

Khi tập chỉ số   là tập các số tự nhiên, ký hiệu giao có thể viết lại thành:

 
giống với chuỗi.

Nếu khó khi định dạng, ta cũng có thể viết " ".

Giao của họ rỗng sửa

 
Hội của các tham số trong dấu ngoặc

Hội của không tham số nào có giá trị hằng đúng (so sánh với: tích rỗng); tương tự như vậy, giao của họ không tập hợp nào sẽ là toàn vũ trụ.

Trong phần trước, ta vẫn chưa xét trường hợp  tập hợp rỗng ( ). Lý do là bởi: Giao của họ   được định nghĩa là tập (xem ký pháp xây dựng tập hợp)

 
Nếu   rỗng, thì không có tập   nào thuộc  , nên câu hỏi trở thành "phần tử   nào sẽ thỏa mãn điều kiện trong định nghĩa?". Câu trả lời có vẻ như là mọi phần tử  . Khi   rỗng, điều kiện cho trên là một ví dụ của chân lý rỗng. Do đó, giao của họ rỗng phải là tập phổ dụng (phần tử đơn vị cho phép giao),[3] , song trong lý thuyết tập hợp Zermelo–Fraenkel, tập phổ dụng không tồn tại.

Mặc dù vậy, nếu giới hạn về các tập con của một tập   cho trước, thì giao của họ rỗng các tập con của   được định nghĩa tốt. Trong trường hợp này, nếu   rỗng thì giao của nó sẽ là  . Bởi   đều thỏa mãn điều kiện, nên giao của họ rỗng các tập con của   là toàn bộ của   Nói bằng công thức,  Cách hiểu này khớp với ý nghĩ rằng khi họ các tập con càng ngày càng nhỏ đi thì giao tương ứng của chúng càng trở nên lớn hơn; và trong trường hợp đặc biệt, giao của họ rỗng sẽ là toàn bộ tập nền.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

 1. ^ Nguyễn Tiến Quang (2008), tr. 10
 2. ^ a b “Set Operations | Union | Intersection | Complement | Difference | Mutually Exclusive | Partitions | De Morgan's Law | Distributive Law | Cartesian Product”. www.probabilitycourse.com. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2020.
 3. ^ Megginson, Robert E. (1998). “Chapter 1”. An introduction to Banach space theory. Graduate Texts in Mathematics. 183. New York: Springer-Verlag. tr. xx+596. ISBN 0-387-98431-3.

Thư mục sửa

 • Nguyễn Tiến Quang (2008), Đại số đại cương, Nhà xuất bản giáo dục
 • Hoàng Xuân Sính (1972), Đại số đại cương (tái bản lần thứ tám), Nhà xuất bản giáo dục
 • Devlin, K. J. (1993). The Joy of Sets: Fundamentals of Contemporary Set Theory . New York, NY: Springer-Verlag. ISBN 3-540-94094-4.
 • Munkres, James R. (2000). “Set Theory and Logic”. Topology . Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN 0-13-181629-2.
 • Rosen, Kenneth (2007). “Basic Structures: Sets, Functions, Sequences, and Sums”. Discrete Mathematics and Its Applications . Boston: McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-322972-0.

Liên kết ngoài sửa