Maximilian II của Thánh chế La Mã – Theo ngôn ngữ khác