Mở trình đơn chính

Mithridates I của Parthia – Theo ngôn ngữ khác