Nếp gấp thời gian (phim 2018) – Theo ngôn ngữ khác