Nhóm Triển khai Chiến tranh Đặc biệt Hải quân Hoa Kỳ – Theo ngôn ngữ khác