Như sương như mưa lại như gió – Theo ngôn ngữ khác