Nhiếp chính Giáo hội Công giáo Rôma – Theo ngôn ngữ khác