Quan hệ Bắc Triều Tiên – Hoa Kỳ – Theo ngôn ngữ khác