Sai số do chồng chất vị trí bộ cơ sở – Theo ngôn ngữ khác