Tổng lãnh thiên thần Gabriel – Theo ngôn ngữ khác

Tổng lãnh thiên thần Gabriel có sẵn trong 98 ngôn ngữ.

Trở lại Tổng lãnh thiên thần Gabriel.

Ngôn ngữ