Thời lớn mạnh của Đế quốc Ottoman – Theo ngôn ngữ khác