Tiên tri và sứ giả trong Hồi giáo – Theo ngôn ngữ khác