Truyền hình kỹ thuật số mặt đất – Theo ngôn ngữ khác