Vương tử Harry, Công tước xứ Sussex – Theo ngôn ngữ khác