Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Conbo (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

 • 22:20, ngày 10 tháng 5 năm 2017 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bot giả (tạm thời cho đến 22:05, ngày 11 tháng 5 năm 2017) và bảo quản viên đến bảo quản viên (đã xong)
 • 22:05, ngày 10 tháng 5 năm 2017 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bảo quản viên đến bot giả (tạm thời cho đến 22:05, ngày 11 tháng 5 năm 2017) và bảo quản viên (chống phá hoại)
 • 00:21, ngày 16 tháng 2 năm 2017 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên (xong)
 • 23:54, ngày 15 tháng 2 năm 2017 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (thao tác bảo quản)
 • 11:19, ngày 9 tháng 2 năm 2017 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên (tạm dừng)
 • 11:06, ngày 9 tháng 2 năm 2017 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (sửa Đài Loan nhân)
 • 11:54, ngày 2 tháng 10 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên (xong)
 • 10:37, ngày 2 tháng 10 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (tránh tràn trang Thay đổi gần đây khi thực hiện công tác bảo quản với số lượng lớn)
 • 06:27, ngày 7 tháng 7 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên (đã xong)
 • 06:21, ngày 7 tháng 7 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (tránh tràn trang)
 • 10:45, ngày 30 tháng 6 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bot giả và bảo quản viên đến bảo quản viên (đã xong)
 • 10:39, ngày 30 tháng 6 năm 2015 Conbo Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ bảo quản viên đến bảo quản viên và bot giả (tránh tràn trang thay đổi gần đây)
 • 00:48, ngày 16 tháng 10 năm 2008 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Conbo từ (không có) đến bảo quản viên (thắng cử)