Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Ltncanada (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Người tự đánh dấu tuần tra, Thành viên được xác nhận mở rộng

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 16:23, ngày 17 tháng 8 năm 2020 Violetbonmua Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Ltncanada từ thành viên được xác nhận mở rộng đến thành viên được xác nhận mở rộng và người tự đánh dấu tuần tra (TV có nhiều đóng góp tích cực)
  • 21:12, ngày 19 tháng 6 năm 2020 Ltncanada Thảo luận đóng góp đã được tự động phong cấp từ (không có) đến thành viên được xác nhận mở rộng