Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhan Chân Khanh”

 
==Chống An Lộc Sơn==
Quận Bình Nguyên mà Nhan Chân Khanh đến trấn nhậm thuộc Hà Bắc do [[An Lộc Sơn]] quản lý. Lộc Sơn vốn có bụng phản nhà Đường, nhưng tìm cách che mắt [[Đường Huyền Tông]] nên chưa bị lộ mưu đồ.
 
Riêng Nhan Chân Khanh biết trước sau Lộc Sơn cũng làm phản, nên lấy cớ đề phòng lũ lụt mà sửa sang thành quách ở Bình Nguyên. Đồng thời, ông ngầm mộ thêm binh sĩ, chứa thêm chiến cụ và lương thực. Bề ngoài, ông vẫn không tỏ rõ ý định, chỉ hội họp văn sĩ uống [[rượu]] làm [[thơ]], bơi thuyền trên sông. Có người mật báo cho An Lộc Sơn, Lộc Sơn sai thủ hạ đi dò xét nhưng cuối cùng vẫn không nghi ngờ gì ông, chỉ cho rằng ông là anh học trò tầm thường<ref>Triệu Kiếm Mẫn, sách đã dẫn, tr 313</ref>.
 
Năm 755, An Lộc Sơn dấy quân làm phản từ Ngư Dương. Chiến sự nhanh chóng lan ra toàn Hà Bắc. Các thành trì khác không kịp phòng bị, rất mau bị quân Lộc Sơn hạ, riêng Bình Nguyên trụ vững trước sức tấn công của địch.
 
Ban đầu vua Huyền Tông nghe tin nhiều thành trì ở Hà Bắc thất thủ, thở dài than rằng:
:''Hai mươi tư quận Hà Bắc chẳng lẽ không có lấy một vị trung thần!''
 
Nhưng sau đó nhận được tờ biểu của Chân Khanh tâu về, Huyền Tông rất mừng.
 
Nhan Chân Khanh có hơn 1 vạn quân trong thành, cố sức phòng thủ. An Lộc Sơn sau khi đánh chiếm [[Lạc Dương]] bèn sai Đoàn Tử Quang đến dụ ông đầu hàng. Ông không hề do dự, chém luôn Tử Quang, kiên quyết trung thành với nhà Đường. Các quận huyện xung quanh nghe tin Chân Khanh trụ vững ở Bình Nguyên, cùng kéo về ủng hộ ông, có tất cả 20 vạn người, tôn ông làm chủ soái.
 
Đường Huyền Tông bèn phong ông làm Thị lang bộ Hộ, kiêm chức Thái thú Bình Nguyên. Ông phối hợp với đạo quân ở Thanh Hà<ref>Phía tây Thanh Hà, Hà Bắc hiện nay</ref> tiến đánh Nguỵ quận<ref>Phía bắc Đại Danh, Hà Bắc, Trung Quốc</ref>, giết hơn 1 vạn quân địch.
 
Năm 756, An Lộc Sơn đánh chiếm được Tràng An, Đường Huyền Tông bỏ chạy vào đất Thục. Thái tử Lý Hanh tập hợp lực lượng ở núi Linh Vũ lên ngôi, tức là [[Đường Túc Tông]]. An Lộc Sơn lệnh cho tướng [[Sử Tư Minh]] đi chinh phục Hà Bắc. Sử Tư Minh đánh đâu thắng đó, tới bao vây Bình Nguyên. Nhan Chân Khanh liệu thế không thể giữ được Bình Nguyên để chống đạo quân hùng mạnh của Tư Minh, bèn bỏ thành, men theo Giang Hoài – Kinh Tương tới Linh Vũ theo Đường Túc Tông. Túc Tông phong ông làm Thượng thư bộ Hình, Ngự sử đại phu.
 
Anh họ ông là [[Nhan Cảo Khanh]] cũng tham gia chống An Lộc Sơn và bị bắt giết năm 758. Nhà họ Nhan bị giết hơn 30 người.
 
==Mất lòng Tể tướng==
61.983

lần sửa đổi